arkivering

Vi underlättar för företag, myndigheter och organisationer, oavsett bransch, genom att upplåta trygga och anpassade ytor för arkivering och magasinering. Vi erbjuder säkra och kostnadseffektiva utrymmen, dimensionerade efter just Era behov.

I enlighet med bokföringslagen skall dokument som används för att bevara räkenskapsinformation vara varaktiga och lättåtkomliga. De skall bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Förvaringen skall ske i Sverige, i ordnat skick samt på ett betryggande och överskådligt sätt.

Hos oss betalar Ni enbart för det utrymme Ni utnyttjar, vilket medför en kostnadseffektiv och optimerad lösning. Förvaringen sker i uppvärmda lokaler, materialet är förseglat och en kod ersätter företagsnamnet för högsta möjliga diskretion och säkerhet.  Efter arkiveringstidens utgång ombesörjer vi destruktion av Ert material. Detta sker under full sekrettes och i enlighet med miljölagen.

arkivering stockholm
Beställ hämtning

Trygghet och säkerhet är två viktiga faktorer. Vi har därför försäkrat oss om att ha en hög säkerhet för Er trygghet. Våra lokaler är försedda med inbrotts- samt brandlarm vilka är anslutna till en auktoriserad larmcentral. Vi innehar försäkring mot brand, stöld och vattenskada. Behöver Ni komplettera Er försäkring kan Ni enkelt göra det genom oss.

Ni kan, dygnet runt, enkelt och bekvämt, beställa uttaghämtning och leveranser av arkivmaterial. Ni kan naturligtvis också göra Er beställning på telefon om Ni föredrar det. Vi kan skicka Ert material per post, fax, E-post eller med bud.

Packmaterial

Vi tillhandahåller emballage till låns och märketiketter under pågående arkivering.
Våra heltäckande lösningar innefattar all slags magasinering och förvaring. Har Ni behov av att förvara andra föremål såsom olika typer av möbler, utrustning eller dokument av skilda slag ordnar vi detta snabbt och enkelt.

Vi använder oss av packmaterial speciellt framtagen för vår verksamhet såsom:

  • Arkivkartonger som rymmer 10 stycken pärmkartonger vilket motsvarar ca 10 stycken standardpärmar. Kartongerna är utformade för märkning, lastning och lagring av arkivmaterial.
  • Makulatur/packpapper för packning av ömtåligt.
  • Bubbelwell och bubbelplast för extra känsligt gods som skydd mot yttre påverkan, datapåsar i återvinningsbart termoplast för en säker transport av datatillbehör mm.

Vi åtar oss gärna att sortera Era arkiv, allt utefter krav på tillgänglighet.

Alla arbeten såsom packning, transporter mm utförs av egen och utbildad personal, säkert och miljövänligt.

I övrigt ingår instruktioner för hur packning och märkningsrutiner bör utformas.

Destruktion

Efter arkiveringstidens utgång ombesörjer vi destruktion av Ert material. Detta sker under full sekretess och i enlighet med miljölagen. Därefter erhåller Ni ett intyg på att arbetet är genomfört.

Utgallring bevakas av oss och man får med automatik en årlig förfrågan om godkännande av utgallring och destruktion.
Destruktionen sker ”inhouse” vilket innebär att den sker hos oss och utförs av vår egen personal.

Våra tjänster erbjuder allt från riskanalys och planering, hämtning och transport till intyg och återvinning.